Olga Kukhar

  • Heart Imagery : Healing and Emotional Clarity

My childhood passed in Western Ukraine, and my grandparents' roots are from Eastern Siberia and the Poltava region of Ukraine. So I'm in a sense a hybrid (joke:).

Ukraine's communist past created a rather materialistic perception of the world in my childhood. But the sense of humor could not accept the communist pathos of slogans against the background of complete disorder and scarcity of basic products and things in shops. Later, my grandfather spoke about the Stalin repression that affected our family, and I realized the depth of the cruelty of people who thirst for power.

 The love of geometry at school led me to a deeper study of the history of geometry and the strange coincidences of the geometric theorems use in the ancient constructions, which were somehow applied long before the authors (well known) of these theorems and constants were born. I mean the Great Pyramid of Giza, which is a concentration of the most famous theorems and constants (Pythagorean Theorem, Fibonacci sequence, speed of light, etc.).

Yoga classes have for many years shaped my awareness of the value of meditation.

Suddenly, geometry and meditation combined in a strange way - I came across Drunvalo Melchizedek's book "The Ancient Mystery of the Flower of Life." This book has turned my conception of the Universe, of the Earth, humanity and geometry! I began to study the history of religions, different meditative practices, and realized that meditation had its most ancient roots on this planet!

In 2015, I`ve first time attended in a seminar by Master Daniel Mitel in Kiev, conductor and successor of Drunvalo Melchizedek School nowadays.

 Who could have imagine that in 2018, I would visit Sedona, the city where Drunvalo Melchizedek lives to feel the hearts of Melchizedek students from around the world in meditation with Daniel Mitel and Claudette Melchizedek (Drunvalo's wife) and have an outstanding meditation experience in the Great Pyramid of Giza with Master Daniel Mitel and my openheart friends!

Heart School gave me the opportunity to know the most wonderful souls and hearts in this world!

I am grateful to the Masters for this incredible journey and knowledge!

With love, Olga

 

Моє дитинство пройшло на Західній Україні, а корені моїх дідусів та бабусь походять із Східного Сибіру та Полтавської області України. Так що я у певному розумінні гібрид (жарт:).

Комуністичне минуле України створювало в моєму дитинстві досить матеріалістичне сприйняття світу. Але почуття гумору ніяк не могло прийняти комуністичні пафосні гасла на тлі повного безладдя та дефіциту елементарних продуктів та речей у магазинах. Пізніше дідусь розповів про сталінські репресії, що торкнулись нашої сім’ї, і я усвідомила глибину жорстокості людей,що мають жагу до влади.

 Любов до геометрії у школі привела мене до більш глибокого вивчення історії геометрії та дивних збігів використання геометричних теорем у будові стародавніх споруд, що якимось чином були застосовані задовго до народження добре відомих авторів цих теорем та констант. Маю на увазі Велику Піраміду в Гізі ,що є концентрацією найвідоміших теорем та констант (теорема Піфагора, послідовність Фібоначчі, швидкість світла та ін..).

Заняття йогою протягом багатьох років сформували моє усвідомлення цінності медитації.

І раптом геометрія з медитацією дивним чином поєднались -я натрапила на книгу Друнвало Мельхіседека «Стародавня таємниця квітки життя». Ця книга перевернула моє уявлення про Всесвіт, про Землю, людство та про геометрію! Я почала вивчати історію релігій, різні медитативні практики та зрозуміла, що медитація має найдавніші корені на цій планеті!

У 2015 році я вперше потрапила на семінар у Киеві Денієла Мітела, що є Майстром Школи Серця та учнем Друнвало Мельхіседека. Хто міг уявити, що вже у 2018 році я побуваю в Седоні- місті , де живе Друнвало Мельхіседек , відчую серця учнів школи Мельхіседека з різних країн світу у медитації з Дениелом Мітелом та Клодетт Мельхіседек (дружиною Друнвало) та отримаю неперевершений досвід медитації у Великій Піраміді Гізи з Майстром Деніелом Мітелом та друзями з відкритими серцями !

Школа Серця дала мені можливість познайомитись з найпрекраснішими душами та серцями цього світу! Вдячна Великим Майстрам за цю неймовірну подорож та знання!

З любов’ю,Ольга